Philosopher’s Path, Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

Philosopher’s Path, Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

 Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

 Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

 Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 House near Bukko-ji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

House near Bukko-ji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012

Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Shichijo-dori, Kyoto 2012

Shichijo-dori, Kyoto 2012

 Worksite, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Worksite, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Sou-Sou, Kyoto 2012

Sou-Sou, Kyoto 2012

 Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 House along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

House along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Honganji Temple Village, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Honganji Temple Village, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Crossing Wakamiya-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012

Crossing Wakamiya-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Approaching Kandiijin Shrine, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012

Approaching Kandiijin Shrine, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Torii, Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Torii, Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Hanayacho-Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Hanayacho-Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Higashi Nakasuji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Higashi Nakasuji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012

Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 MOB Glass, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

MOB Glass, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Karasuma-Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

Karasuma-Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

tumblr_mpf52z58YZ1rbh402o1_1280.jpg
tumblr_morl0kE4Ko1rbh402o1_1280.jpg
R4-04597-0002.JPG
 Walkway at Horikawa-Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012

Walkway at Horikawa-Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

tumblr_mhdwqm9jt41rbh402o1_1280.jpg
 Ninomiyacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Ninomiyacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Kyoto-Yodobashi, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Kyoto-Yodobashi, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Founders Hall, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Founders Hall, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Lotus Fountain, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Lotus Fountain, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Karasuma-Syomen-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

Karasuma-Syomen-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

 Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 New Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

New Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Sagano, Ukyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Sagano, Ukyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

 Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2014

Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2014

 Tenryu-ji, Sagano, Kyoto, Japan, 2012

Tenryu-ji, Sagano, Kyoto, Japan, 2012

 Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

 Moon viewing platform, Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Moon viewing platform, Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

 Philosopher’s Path, Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012
 Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012
 Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012
 Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 House near Bukko-ji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012
 Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Shichijo-dori, Kyoto 2012
 Worksite, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Sou-Sou, Kyoto 2012
 Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 House along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Honganji Temple Village, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Crossing Wakamiya-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012
 Approaching Kandiijin Shrine, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012
 Torii, Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Hanayacho-Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Higashi Nakasuji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012
 MOB Glass, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Karasuma-Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012
tumblr_mpf52z58YZ1rbh402o1_1280.jpg
tumblr_morl0kE4Ko1rbh402o1_1280.jpg
R4-04597-0002.JPG
 Walkway at Horikawa-Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto,  Japan, 2012
tumblr_mhdwqm9jt41rbh402o1_1280.jpg
 Ninomiyacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Kyoto-Yodobashi, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Founders Hall, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Lotus Fountain, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Karasuma-Syomen-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012
 Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 New Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Sagano, Ukyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012
 Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2014
 Tenryu-ji, Sagano, Kyoto, Japan, 2012
 Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012
 Moon viewing platform, Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012
 Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Philosopher’s Path, Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

Honnoji, Nakagyo-ku, Kyoto, 2012

Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

House near Bukko-ji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Shichijo-dori, Kyoto 2012

Worksite, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Sou-Sou, Kyoto 2012

Hanayacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Yobai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

House along the Kamogawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Honganji Temple Village, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Crossing Wakamiya-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Approaching Kandiijin Shrine, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Torii, Kandaijin, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Hanayacho-Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Higashi Nakasuji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

MOB Glass, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Karasuma-Rokujo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

Walkway at Horikawa-Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Ninomiyacho-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Kyoto-Yodobashi, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Founders Hall, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Lotus Fountain, Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Karasuma-Syomen-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 2012

Higashi Honganji, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

New Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Torii, Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Fushimi Inari Taisha, Fushimi-ku, Kyoto, Japan, 2012

Sagano, Ukyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Along the Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2012

Takasegawa, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan, 2014

Tenryu-ji, Sagano, Kyoto, Japan, 2012

Sakyō-ku, Kyoto, Japan 2012

Moon viewing platform, Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

Ginkaku-ji, Sakyo-ku, Kyoto, Japan 2012

show thumbnails